CERTA OPINIE

Regelmatig schrijven we op verschillende media,
over zaken die volgens ons (betere) duiding nodig hebben.
Hier vind je al onze opiniestukken bij elkaar.

 

  • werner

CertAlert! Gedoogbeslissingen voor coffeeshophouders kunnen worden aangevochten.

15 september 2023|BESTUURSRECHT|

Over het gedogen van coffeeshops heeft één van de hoogste bestuursrechters, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”), een belangrijke uitspraak gedaan. Kort gezegd heeft de Afdeling een nieuwe lijn bepaald voor het instellen van bestuursrechtelijke “rechtsmiddelen” (d.w.z. maken van bezwaar) tegen gedoogbeslissingen. Met andere woorden, het gedogen kan nu worden aangevochten. De nieuwe lijn houdt in dat een gedoogbeslissing (verlenging, weigering en intrekking van een gedoogverklaring voor de verkoop
...lees meer >

  • werner

Hoe ver strekt de zorgplicht van de gemeente bij het gebruik van rubbergranulaat?

28 augustus 2023|BESTUURSRECHT|

Inleiding Gemeenten moeten zorgvuldiger bodemonderzoek doen bij het gebruik van rubbergranulaat. Op 23 augustus 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, één van de hoogste bestuursrechters (hierna: “Afdeling”), vier uitspraken gedaan over het handhavend optreden tegen het gebruik van rubbergranulaat als “infill-materiaal” op kunstgrasvelden. In alle uitspraken hebben de gemeenten niet voldaan aan de zorgplicht bij mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat. In dit artikel lees je over
...lees meer >

Bestuurdersaansprakelijkheid en matigingsgronden

25 augustus 2023|BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID, INSOLVENTIE|

In het algemeen zijn niet de bestuurders van een rechtspersoon aansprakelijk, maar de rechtspersoon zelf. Op deze hoofdregel zijn echter uitzonderingen. Zo kunnen bestuurders, in het geval van een faillissement van de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn, door de curator aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als niet is voldaan aan de boekhoudplicht of wanneer de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd, dan geldt dat als onbehoorlijk bestuur en wordt
...lees meer >

Persbericht – Matthijs Bos partner bij Certa Advocaten

20 augustus 2023|CERTA NIEUWS|

Matthijs Bos is per 1 juni 2023 toegetreden als partner bij Certa Advocaten te Amsterdam. Zijn komst levert een belangrijke bijdrage aan de verdere groei en ontwikkeling van het team arbeidsrecht van Certa. Met Matthijs komen ook Sharif Ali (advocaat arbeidsrecht) en Krista Mol (Office Manager) het team van Certa versterken. Matthijs adviseert Nederlandse en internationale bedrijven, maar ook hun bestuurders, op het gebied van outsourcing, reorganisaties, ontslagen, medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming
...lees meer >

  • werner

Functioneel daderschap als nieuwe koers – geen overtreder meer in veel gevallen!

6 juli 2023|BESTUURSRECHT|

Inleiding Op 31 mei 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, één van de hoogste bestuursrechters (hierna: “Afdeling”), uitspraak gedaan in twee zaken en daarmee strengere criteria geïntroduceerd voor het begrip “overtreder” in het bestuursrecht. Door deze nieuwe koers worden mogelijk veel minder (rechts)personen als overtreder aangemerkt. In dit artikel lees je over het verschil tussen de bestuursrechtelijke overtreder en het strafrechtelijke functioneel daderschap, en welke gevolgen dit heeft voor
...lees meer >

De sportkantine: wel of geen huurbescherming?

6 juli 2023|HUURRECHT, VASTGOED|

InleidingGemeentes en sportverenigingen hebben te maken met huur en verhuur van maatschappelijk vastgoed. Voor de huur van bedrijfsruimte bestaan twee verschillende huurregimes: middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Hoe zit het met een sportkantine en de bescherming van de sportvereniging? Lees in dit artikel hoe je de mate van huurbescherming voor jouw sportkantine vaststelt.7:290-bedrijfsruimteVoor de kwalificatie van de bedrijfsruimte wordt gekeken naar wat partijen (1) in de huurovereenkomst hebben opgenomen, (2) over en weer hebben gezegd
...lees meer >

Overzichtsartikel consequenties Didam-arrest voor verhuur, grondruil en erfpacht

28 juni 2023|VASTGOED|

Didam-arrest Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1178) geoordeeld dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat een overheidslichaam dat voornemens is een aan haar toebehorende onroerende zaak te verkopen, mededingingsruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden door het organiseren van een openbare selectieprocedure. Hiervan kan volgens de Hoge
...lees meer >

  • Rogier Visser

CertAlert!

20 juni 2023|HUURRECHT|

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad Opzegging op grond van dringend eigen gebruik wegens sloop en nieuwbouw bij stedenbouwkundig, sociaaleconomisch en/of volkshuisvestelijk motief Essentie Voor de (corporatie)praktijk heeft de Hoge Raad op 16 juni 2023 een belangrijke uitspraak gedaan over sloop met vervangende nieuwbouw van woningen. De essentie is dat bij stedenbouwkundige, sociaaleconomische en/of volkshuisvestelijke motieven een beroep kan worden gedaan op dringend eigen gebruik. Als er alternatieven zijn dan wegen die alleen mee bij de
...lees meer >

  • werner

Geen goede verhuurder? Voorkom dat de gemeente handhaaft!

12 juni 2023|BESTUURSRECHT, HUURRECHT|

Verhuurder: kom op tijd in actie. Waar in de wet een verplichting voor de huurder bestaat om zich als een goede huurder te gedragen, ontbreekt een vergelijkbare verplichting voor de verhuurder. Tegelijkertijd komen excessieve huurprijzen, intimidatie, discriminatie en slecht onderhoud door verhuurders regelmatig voor. Natuurlijk kan de verhuurder worden aangesproken op het nakomen van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld het plegen van onderhoud, maar er bestaat geen sanctie voor het niet
...lees meer >

  • Rogier Visser

Huurrecht en arbeidsrecht zijn (juridisch) tweelingen

8 juni 2023|ARBEIDSRECHT, HUURRECHT|

Huurrecht en arbeidsrecht vertonen veel overeenkomsten. Dit wordt duidelijk wanneer de wetgever (op basis van publieke druk of rechterlijke uitspraken) bezig is met veranderingen. Flexibiliteit is de trend, maar nu wordt daarop teruggekomen. Hieronder volgt een korte bespreking van aankomende wijzigingen. Een eigen huis - een plek onder de zon René Froger heeft het bezongen, maar het recht op huisvesting wordt ook expliciet genoemd in verschillende internationale verdragen, zoals het Europees Sociaal Handvest.
...lees meer >

  • werner

De burgemeestersluiting; een paardenmiddel dat niet zomaar kan worden ingezet

12 mei 2023|SLUITINGEN|

Inleiding De burgemeester mag een pand sluiten bij de handhaving van de openbare orde. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen, zoals de eigenaar, huurder en exploitant. In dit artikel lees je over de laatste ontwikkelingen bij drugsvondst en illegale prostitutie en wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Sluiting bij drugsvonst Hoe zat het ook alweer? De burgemeester is bevoegd om een pand te sluiten als een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Hiervoor is
...lees meer >

  • werner

Voorschriften aan omgevingsvergunning mogen geen verkapte weigering zijn

27 maart 2023|OMGEVINGSVERGUNNING|

Inleiding Doorgaans heb je een omgevingsvergunning nodig om een inrichting in werking te hebben. Maar een omgevingsvergunning kan voorschriften bevatten. Hiermee regelt het overheidslichaam onder welke voorwaarden de vergunninghouder de activiteit mag uitvoeren. In deze zaak waren maatwerkschriften vastgesteld ter voorkoming van stofhinder. De hoogste bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft geoordeeld dat de voorschriften voor een inrichting niet te verstrekkend mogen zijn. Lees in dit artikel wanneer een voorschrift
...lees meer >