Algemene voorwaarden
van Certa Advocaten B.V.


 

1. Deze algemene voorwaarden van Certa Advocaten B.V. (“Certa”) liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor Certa aan de Keizersgracht 620 te (1017ER) Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 34342484. Ook zijn deze algemene voorwaarden te vinden op https://certa.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Certa, ongeacht of deze diensten wordt verricht in de hoedanigheid van (proces)advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Certa. De uitvoering van de aan Certa verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Deze algemene voorwaarden van Certa gelden verder onder meer ten behoeve van:

  • de Stichting Beheer Derdengelden Certa Advocaten (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 34213177);
  • alle praktijkvennootschappen met wie Certa een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders; en
  • alle medewerkers, oud-medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Certa en hun erfgenamen.

Aansprakelijkheidsbeperking
4. Aansprakelijkheid van Certa, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Certa komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Certa beperkt tot driemaal het door Certa in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000,=. Iedere aansprakelijkheid van de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen is uitgesloten. Voorgaande zin is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen.

5. De opdrachtgever vrijwaart Certa en de in de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen en zal Certa derhalve schadeloos stellen voor aanspraken van derden en andere schade die Certa en de in de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen lijden in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden voor opdrachtgever. In mindering op een eventuele betalingsverplichting onder deze vrijwaring komt een bedrag dat daar eventueel voor wordt uitgekeerd onder de in artikel 4 door Certa genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij, aandeelhouder, bestuurder en commissaris van opdrachtgever, elke persoon werkzaam bij of voor de opdrachtgever werkzame en elk familielid van opdrachtgever. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen.

6. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Certa daarvoor.

7. Certa zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Certa is jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Certa is namens de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Betalingsverkeer
8. Als Certa in het kader van de uitvoering gelden van een opdrachtgever of (een) derde(n) onder zich houdt, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. Certa is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door handelen of nalaten van de bank. Indien de bank over de aangehouden gelden negatieve rente in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever of (een) derde(n) en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op de aangehouden gelden. Deze bepaling is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden Certa Advocaten.

Declaraties, Tarieven.
9. Bij het geven van een opdracht aan Certa aanvaardt opdrachtgever dat Certa haar tarieven kan wijzigen.

10. Certa declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Certa is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.

Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.  Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Certa aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

11. De cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na declaratiedatum schriftelijk meedelen aan Certa. Blijft een dergelijke mededeling achterwege dan geldt de declaratie als aanvaard.

12. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden opdracht betrekking hebben, heeft Certa het recht de werkzaamheden na schriftelijke mededeling daarvan met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Certa is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

Regelgeving, privacy, bewaartermijn, klachten
13. Certa is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten.

14. De naam, functie en contactgegevens van degenen die namens opdrachtgever het contact onderhouden met Certa, worden door Certa daarvoor en voor toekomstige commerciële doeleinden gebruikt en bewaard. Certa zal dergelijke persoonsgegevens nooit met anderen delen. Opdrachtgever heeft het recht om Certa te verzoeken inzage te verlenen in het – door Certa als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Certa heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15. Certa heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien en zodra een opdracht is beëindigd.

16. Op de werkzaamheden van Certa is de klachtenregeling van Certa van toepassing. Deze voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving. Indien niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal de opdrachtgever met Certa de Klachtengeschillenregeling Advocatuur volgen. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

17. Nederlands recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst (met inbegrip van dit artikel) tussen de opdrachtgever en Certa en alle daaruit voortvloeiende of verband houdende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Certa en/of de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Amsterdam, april 2021