Algemene voorwaarden
van Certa Advocaten B.V.


1) Deze algemene voorwaarden van Certa Advocaten B.V. liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor Certa Advocaten B.V. te Amsterdam aan de Keizersgracht 620. Deze algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 34342484. Ook zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.certa.nl.

2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Certa Advocaten B.V., ongeacht of deze diensten wordt verricht in de hoedanigheid van (proces)advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Certa Advocaten.

3) De algemene voorwaarden van Certa Advocaten B.V. gelden verder onder meer ten behoeve van:

  • alle praktijkvennootschappen met wie Certa Advocaten B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
  • alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Certa Advocaten en hun erfgenamen.

4) Iedere aansprakelijkheid van Certa Advocaten B.V. en/of de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Certa Advocaten B.V. komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Certa Advocaten B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000,=.

5) Certa Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Certa Advocaten B.V. is jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6) De uitvoering van de aan Certa Advocaten B.V. verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7) Indien de opdrachtgever de door Certa Advocaten B.V. gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Certa Advocaten B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Certa Advocaten B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

8) Bij het geven van een opdracht aan Certa Advocaten B.V. aanvaardt opdrachtgever dat Certa Advocaten B.V. haar tarieven kan wijzigen.

9) Certa Advocaten B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Certa Advocaten B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

  • Minimumtarief € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over volgende € 190.000,00
  • 5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.

Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Certa Advocaten B.V. aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

10) Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Certa Advocaten B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Certa Advocaten B.V. is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

11) Certa Advocaten B.V. heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Certa Advocaten B.V. in behandeling is geweest.

12) Nederlands recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Certa Advocaten B.V. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Amsterdam, februari 2020