JE WILT VERDER

Faillissement Geesinknorba c.s

 

Algemeen

Geesinknorba bestaat sinds 1875 en is een toonaangevende fabrikant en leverancier van afvalverwerkingsoplossingen. Zij produceert en onderhoudt vuilniswagens en stationaire en mobiele perscontainers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Emmeloord. Geesinknorba bedient markten in:

 • West-Europa
 • Midden-Oosten
 • Afrika
 • Rusland
 • Oost-Europa

Met producten en diensten van topklasse. Voor meer informatie, bezoek de website:

https://www.geesinknorba.com/nl/

Faillissement

Op 22 november 2023 zijn – nadat op 14 november 2023 uitstel van betaling was verleend – de faillissementen uitgesproken van Geesink Group B.V., Geesink B.V., Geesinknorba Benelux B.V. en Geesinknorba Export B.V. (hierna: “Geesink c.s.”) uitgesproken.

Onze kantoorgenoot Seerp Gratama is daarbij benoemd tot curator.

Doorstart

 • Onderhandelingen curator met geïnteresseerden

Aandeelhouders, het bestuur en/of andere partijen die een doorstart willen realiseren, bieden de curator een koopsom aan voor de activa die zij nodig hebben in het kader van de doorstart. Het verkrijgen van bijvoorbeeld goodwill, het klantenbestand, intellectuele eigendomsrechten en nog niet uitgevoerde opdrachten is meestal van essentieel belang. Deze activa vormen de kern van de onderneming. Andere mogelijk noodzakelijke activa voor een geslaagde doorstart omvatten de inventaris en voorraden.

 • Activa-transactie bij een doorstart

Bij een doorstart na een faillissement worden de activa via een activa-transactie door de curator verkocht. Dit betekent dat de activa tegen betaling van de koopprijs worden overgedragen van de failliete rechtspersoon naar een andere rechtspersoon. De schulden blijven daarbij achter bij de failliete rechtspersoon, en schuldeisers kunnen in beginsel niet proberen hun vorderingen op de doorstartende partij te verhalen.

 • Goodwill, voorraden en inventaris

Meestal ligt de meerwaarde van een doorstart onder meer in de waarde van de goodwill. Doorgaans zal de curator de inventaris en voorraden openbaar verkopen. In sommige gevallen worden zaken onderhands verkocht als dit een hogere opbrengst oplevert.

 • Personeel van de failliete onderneming

Een partij die door middel van een doorstart de activa van de gefailleerde onderneming vergaart, is niet verplicht om al het personeel over te nemen. Men kan ervoor kiezen alleen die personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden waar plaats voor is. Deze keuze is mogelijk omdat de wettelijke bepaling dat bij overgang van onderneming alle rechten en verplichtingen van het personeel overgaan op de verkrijgende vennootschap, niet van toepassing is in een faillissementssituatie.

 • Contracten bij een doorstart

Ook andere contracten dan arbeidsovereenkomsten gaan bij een doorstart na faillissement niet automatisch over naar de verkrijgende partij. Dit biedt als voordeel dat de verkrijgende partij zelf kan beslissen welke contracten eventueel moeten worden overgenomen. Hierbij moet nauwkeurig worden bekeken wat de gevolgen zijn van de contractovername, aangezien alle rechten en verplichtingen die aan dat contract zijn verbonden, overgaan op de nieuwe contractspartij, inclusief eventuele schulden.

Werknemer

Het faillissement van Geesink c.s. brengt veel onzekerheden voor de personeelsleden in dienst van de failliete vennootschappen. Alle personeelsleden van Geesink c.s. zijn inmiddels geïnformeerd over de gevolgen van de faillissementen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

Ragnild Meulenberg

Naast lopende insolventieprocedures zal ook op het gebied van het arbeidsrecht een hoop moeten gebeuren.
Wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

 •  Doorwerken tijdens faillissement

Is het nodig om nog naar je werk te gaan wanneer het bedrijf failliet gaat? De curator heeft de bevoegdheid om je te ontslaan, maar is gebonden aan een opzegtermijn van maximaal 6 weken. Dat houdt in dat je na het ontslag nog 6 weken betaald wordt en op verzoek van de curator jouw gebruikelijke werkzaamheden dient te verrichten. In deze situatie heb je geen recht op een transitievergoeding.

 • Ontslag door curator

De curator draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte afwikkeling van het faillissement. In de meeste gevallen zal de curator op korte termijn de werknemers ontslaan. Normaal gesproken heeft de werkgever een ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter nodig. In faillissement zijn echter andere arbeidsrechtelijke regels van kracht.

Voor het ontslag van personeel van een failliete onderneming heeft de curator een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Een ontslag zonder deze machtiging is vernietigbaar. Tegen een verleende machtiging is gedurende 5 dagen hoger beroep mogelijk. In plaats van de gebruikelijke opzegtermijnen geldt in faillissement een maximale opzegtermijn van zes weken, ongeacht de duur van het dienstverband. Bovendien zijn er geen opzegverboden van kracht, wat betekent dat de curator ook het dienstverband van bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen

 • Loondoorbetaling en achterstallig loon

Werknemers van het failliete bedrijf hebben recht op loon vanaf de datum van het faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Het UWV staat garant voor de doorbetaling van dit loon. Tevens neemt het UWV-vorderingen uit achterstallig loon over, met een maximum van 13 weken voorafgaand aan de datum van het ontslag. Belangrijk om te weten is dat bij een ontslag tijdens faillissement een werknemer geen aanspraak kan maken op ontslagvergoedingen, zoals een transitievergoeding, een billijke vergoeding, of een aanzegvergoeding.

 •  Rechtspositie werknemers bij doorstart

Bij een onderzoek naar een mogelijke doorstart van een failliete onderneming zal de curator nagaan of (een deel van) het bedrijf nog levensvatbaar is. In geval van een doorstart kan er sprake zijn van een overgang van onderneming, waarbij de positie van de werknemer wettelijk beschermd is.
In plaats van de gebruikelijke opzegtermijnen geldt in faillissement een maximale opzegtermijn van zes weken, ongeacht de duur van het dienstverband. Bovendien zijn er geen opzegverboden van kracht, wat betekent dat de curator ook het dienstverband van bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen.

Leverancier

Heeft u goederen (onder eigendomsvoorbehoud) geleverd aan Geesinknorba c.s.

Ontdek hieronder wat dit voor jou betekent.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:

Floor Lintjens

Welke gevolgen heeft het faillissement van de koper voor de positie van de leverancier met een eigendomsvoorbehoud?

Eigendomsvoorbehoud en Faillissement:

  1. De afkoelingsperiode en daarmee samenhangend de doorverkoop van de geleverde goederen door de curator.
  2. Het bodemrecht van de fiscus.
  3. De boedelbijdrage.Welke gevolgen heeft het faillissement van de koper voor de positie van de leverancier met een eigendomsvoorbehoud? Bij het eigendomsvoorbehoud blijft de leverancier eigenaar van de geleverde goederen totdat de koopprijs is voldaan. Indien de koper de koopprijs niet betaalt, heeft de leverancier als eigenaar het recht om de goederen terug te nemen. Dit recht behoudt de leverancier ook in geval van faillissement van de koper. Het faillissement legt immers beslag op het gehele vermogen van de gefailleerde. De geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud maken (nog) geen deel uit van het vermogen van de gefailleerde, zodat de leverancier de goederen kan terugeisen. De leverancier kan het eigendomsvoorbehoud in geval van faillissement dus tegen de curator inroepen. Er zijn echter enkele aandachtspunten met betrekking tot eigendomsvoorbehoud bij faillissement, waaronder:
  1. Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: de afkoelingsperiode

  Als de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afkondigt (meestal voor de duur van twee tot maximaal vier maanden), kan de leverancier zijn goederen niet opeisen (art. 63a Fw). De curator zal deze periode gebruiken om te inventariseren welke goederen tot de boedel behoren zonder dat schuldeisers hun rechten kunnen uitoefenen. In deze periode kan de curator onder bepaalde omstandigheden ook bevoegd zijn om de goederen door te verkopen, bijvoorbeeld als de curator de onderneming wil voortzetten met het oog op een verkoop going concern.

  1. Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: het bodemrecht van de fiscus

  Bij de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud kan de leverancier ook te maken krijgen met de fiscus. Dit gebeurt als de geleverde goederen worden beschouwd als bodemzaken volgens de Invorderingswet. Dit zijn roerende zaken die dienen ter stoffering van een huis of landhoef, of voor bebouwing of gebruik van het land. Kortom, het betreft de inventaris. Voorraden vallen daarentegen niet onder bodemzaken. Voor bepaalde afdrachtsbelastingen, zoals loon- en omzetbelasting, heeft de fiscus het recht (het bodemrecht) om verhaal te nemen op bodemzaken die eigendom zijn van een derde maar zich op de bodem van de belastingschuldige/gefailleerde bevinden.

  1. Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: de boedelbijdrage

  Tot slot moet een leverancier rekening houden met een boedelbijdrage. De curator kan een redelijke vergoeding vragen voor de werkzaamheden die hij voor de leverancier verricht, bijvoorbeeld om de leverancier in staat te stellen zijn goederen op te halen. Samenvattend zijn er dus drie aandachtspunten waar u als leverancier op moet letten bij het faillissement van de koper. Echter, betalingsonmacht en -onwil van de koper zijn niet de enige risico’s voor u als leverancier.

  Samenvattend zijn er dus drie aandachtspunten waar u als leverancier op moet letten bij het faillissement van de koper. Echter, betalingsonmacht en -onwil van de koper zijn niet de enige risico’s voor u als leverancier.

Overige schuldeiders

Heeft u een vordering op Geesinknorba c.s., dan kunt u deze indienen via https://certa.nl/vordering-indienen/

Of stuur een mail naar: crediteuren@certa.nl

Ontdek hieronder wat dit voor jou betekent:

Een faillissement is een algemeen beslag op de goederen van een schuldenaar namens alle schuldeisers. De curator heeft de verantwoordelijkheid om te executeren en de opbrengst te verdelen volgens de wettelijke rangorde tussen schuldeisers. Om aanspraak te maken op een uitkering hoeft een schuldeiser alleen zijn vordering in te dienen bij de curator en eventuele voorrang te claimen.