Het Nederlandse kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. De miljoenennota staat in het teken van de koopkracht omdat in Nederland steeds meer huishoudens in de knel komen door de hoge gasrekening en inflatie. We zetten de belangrijkste plannen per rechtsgebied voor je op een rij.

Algemeen

Het gaat om een ‘historisch’ koopkrachtpakket, waarin de maatregelen opgeteld uitkomen op ruim 17 miljard euro. Huishoudens krijgen volgend jaar 3,9 procent meer te besteden. Dat is een reparatie omdat de koopkracht dit jaar bijna 7 procent achteruit gaat.

Ondernemingsrecht

In 2023 doet de Nederlandse overheid weinig voor ondernemers (het midden- en kleinbedrijf).

 • De overheid spoort ondernemers aan om werknemers hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden te bieden, teneinde de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en de pijnlijke gevolgen van de hoge inflatie te dempen. De overheid lijkt er aan voorbij te gaan dat door de coronapandemie de reserves van ondernemers al laag zijn en ook zij ook te maken hebben met hogere prijzen, die ze niet altijd kunnen doorbelasten aan de klanten.
 • De inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Daarnaast gaat de arbeidskorting, een belastingkorting voor werkenden, omhoog met 500 miljoen euro. Op die manier profiteren mensen met een baan, zodat werken aantrekkelijker wordt.
 • Het kabinet verlaagt de winstgrens voor het lage tarief vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge tarief van 25,8%. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Door meer bedrijven meer belasting te laten betalen, wil het kabinet meer geld ophalen om de lasten voor burgers te kunnen verlagen.
 • De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp’ers, wordt versneld afgebouwd. Volgend jaar levert dat 170 miljoen euro op.
 • Afschaffen oudedagsreserve. Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet verder worden opgebouwd, de huidige opgebouwde reserves kunnen worden uitbetaald (waarover belasting wordt betaald) of omgezet in een lijfrente product.

Bestuurs- en omgevingsrecht

 • Klimaatwet. om de klimaatdoelen te halen is een versnelling van de emissiereductie noodzakelijk. Het kabinet werkt aan een voorstel om dit vast te leggen in de Klimaatwet. Het doel van 95% reductie in 2050 wordt aangescherpt tot een verplichting voor Nederland om in 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren.
 • Prikkels verduurzaming gebouwde omgeving. Om de doelstellingen voor de gebouwde omgeving te halen, introduceert het kabinet subsidieregelingen voor isolatie, hybride warmtepompen, warmtenetten en andere duurzame alternatieven geïntroduceerd.
 • Vermindering stikstofuitstoot. Op het terrein van stikstof maakt het kabinet aanvullend normerende afspraken, zodat het doelbereik verbetert.
 • Mobiliteit. Voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie (instandhouding) van Rijksinfrastructuur wordt in 2023 390 miljoen euro extra toegevoegd. Met deze middelen wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland.
 • Corona-subsidies. In 2023 zijn er nog corona-gerelateerde uitgaven. In totaal wordt ruim 5,2 miljard euro aan uitgaven geraamd. Deze uitgaven zijn vooral voor de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Generieke maatregelen zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn beëindigd.

Arbeidsrecht

Het kabinet benadrukt dat de gevolgen van de hoge inflatie de meeste impact heeft op werkende Nederlanders. Om het werken lonender te maken en te werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

 • Het minimumloon wordt verhoogd met 10 procent, waardoor ook uitkeringen fors stijgen.
 • Het Nederlandse kabinet wil de positie van flexibele werknemers in tijdelijke contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten verbeteren. Deze contracten zijn momenteel vaak opgesteld in het voordeel van de werkgever.
 • Daarnaast gaat de arbeidskorting, een belastingkorting voor werkenden, omhoog met 500 miljoen euro. Op die manier profiteren mensen met een baan, zodat werken aantrekkelijker wordt.

Vastgoed en Huurrecht

In de troonrede heeft de koning de nijpende woningmarkt aangestipt: “Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen.” Het kabinet zal zich in 2023 inzetten voor beter betaalbaar wonen.

 • Wonen. Voor mensen met een middeninkomen wordt de beschikbaarheid van betaalbare woningen verbeterd. Dit doet het kabinet door onder andere de (aanvangs)huurprijzen te reguleren van middenhuurwoningen en door het makkelijker te maken om een passende betaalbare koopwoning te vinden. Ook wil het kabinet de betaalbaarheid in de sociale huursector verbeteren en zorgen dat huishoudens in een voor hen passende huurwoning zitten.
 • Daarnaast krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% van de minimum inkomensijkpunten uit de huurtoeslag een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot 550 euro (prijspeil 2020). Het kabinet vereenvoudigt de huurtoeslag en zet stappen naar een beter en eenvoudiger stelsel van ondersteuning in plaats van de huurtoeslag.
 • Verhuurderheffing afgeschaft. Dit jaar wordt de verhuurderheffing afgeschaft om de investeringscapaciteit van corporaties te vergroten. Deze afspraken moeten de nieuwbouwopgave van sociale huurwoningen versnellen, bestaande woningen verduurzamen en de betaalbaarheid verbeteren.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact ons opnemen.

CERTA, omdat je verder wilt.

Barbara Veldmaat Serena Bank
Advocaat arbeidsrecht Paralegal
veldmaat@certa.nl bank@certa.nl