Wat kunnen verhuurders en huurder van woonruimten in 2024 verwachten? Er zijn verschillende wetsvoorstellen voorbijgekomen, maar wat is nu de status? Certa zet het hieronder voor je op een rijtje. Het gaat over de volgende wetten/wetsvoorstellen:

1. Wet bescherming weeskinderen;
2. Wet verruiming sluitingsbevoegdheden burgemeester en ontbindingsmogelijkheden;
3. Verlenging Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten;
4. Wet goed verhuurderschap;
5. Wet vaste huurcontracten;
6. Wet betaalbare huur.

1. Wet huurbescherming weeskinderen (1 januari 2024)

Met de Wet huurbescherming weeskinderen worden woningcorporaties verplicht om een weeskind   tussen twee weken en één maand na het overlijden van de ouder per aangetekende brief te informeren over de toekomstige woonsituatie. Vervolgens wordt het huurcontract van de overleden ouder door het kind (tussen de 16 en 28 jaar die hoofdverblijf heeft in de woning) voortgezet totdat het (oudste) kind de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt.

De huur wordt voor weeskinderen tussen de 16 en 23 jaar verlaagd naar de huurtoeslaggrens. Voor weeskinderen tussen de 23 en 28 jaar voorziet het voorstel in een tijdelijke huurverlaging, indien de jongere wat draagkracht betreft in aanmerking komt voor huurtoeslag. De woningcorporatie kan de huurovereenkomst vanaf het 28e levensjaar van het weeskind opzeggen, indien blijkt dat het weeskind een vervangende passende huurwoning kan krijgen. Deze wet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

2. Wet verruiming sluitingsbevoegdheden burgemeester en ontbindingsmogelijkheden (1 januari 2024)

Per 1 januari 2024 zijn de mogelijkheden voor de verhuurder om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden bij een sluiting verruimd. Certa heeft hier een artikel over geschreven: https://certa.nl/verruiming-sluitingsbevoegdheden-burgemeester-en-ontbindingsmogelijkheden-verhuurder/. De verhuurder mag de huurovereenkomst vanaf 1 januari 2024 ook buitengerechtelijk ontbinden bij (i) gedragingen in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde, (ii) indien er een ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring in de openbare orde is en/of (iii) voorbereidingshandelingen. Ook de burgemeester heeft meer bevoegdheden gekregen.

3. Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten (tot 1 mei 2024; mogelijke verlenging tot 1 mei 2027)

Vanaf 1 mei 2021 zijn de jaarlijkse huurstijgingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten voor een periode van drie jaar gemaximeerd. De maximale verhoging is bedoeld om huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten is tijdelijk en loopt op 1 mei 2024 af. Het voorstel is om de wet te verlengen tot 1 mei 2027, zodat huurders tot die tijd beschermd worden tegen hoge huurprijsstijgingen in het geliberaliseerde segment. Met het wetsvoorstel wordt mogelijk ook de Wet goed verhuurderschap uitgebreid met handhaving op maximale huurprijzen en de jaarlijkse maximale huurprijsstijging.

Voor 2024 volgt uit deze wet in combinatie met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte dat de huurprijzen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5 % mogen worden verhoogd en vanaf 1 juli 2025 met maximaal 5,8%. Corporaties mogen in 2024 de huurprijzen maximaal met 5,3% laten stijgen.

4. Wet goed verhuurderschap (verplicht informatieverstrekking bestaande huur voor 1 juli 2024)

De Wet goed verhuurderschap is op 1 juli 2023 al in werking getreden. CERTA heeft hier eerder over gepubliceerd (https://certa.nl/geen-goede-verhuurder-voorkom-dat-de-gemeente-handhaaft/). In de Wet goed verhuurderschap staan regels over hoe de verhuurder zich jegens de huurder dient te gedragen. Het doel is om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Het gaat o.a. om de verplichting om bepaalde informatie te verstrekken, de schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst en een maximale betaling van twee maanden aan waarborgsom. Het toezicht wordt uitgevoerd door de burgemeester & wethouders.

Bij nieuwe huurovereenkomsten dient de informatie als genoemd in de wet schriftelijk te worden verstrekt voor het aangaan van de huurovereenkomst. Voor bestaande huurovereenkomsten heeft de verhuurder in beginsel nog tot 1 juli 2024 om de informatie te verstrekken.

5. Wet vaste huurcontracten (planning: 1 juli 2024)

Bij de inwerkingtreding van deze wet zijn tijdelijke huurcontracten voor woonruimten verleden tijd. Er blijft een uitzondering voor bepaalde doelgroepen, maar onbepaalde tijd wordt weer de nieuwe norm. De vermoedelijke inwerkingtreding is op 1 juli 2024. Voor de inhoud van de wet wordt verwezen naar het artikel op de website van Certa: https://certa.nl/wet-vaste-huurcontracten-terug-naar-huurovereenkomsten-voor-onbepaalde-tijd/

6. Wet betaalbare huur (planning: 1 juli 2024)

Het kabinet wil het middenhuursegment betaalbaar maken. In het voorstel van de wet staat dat het woningwaarderingsstelsel (WWS) ook gaat gelden voor middenhuurwoningen tot 186 punten (wat neerkomt op een huurprijs van circa EUR 1.200,= per maand). De regeling zou ervoor zorgen dat woningen vanuit de vrije sector verschuiven naar het middenhuursegment. De wet moet nog worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De Raad van State heeft kritiek op de wet, omdat het onduidelijk is of de Wet betaalbare huur de woningzoekenden zal helpen of niet. Als datum voor de inwerkingtreding wordt 1 juli 2024 genoemd. Of de wet in werking gaat treden, is dus nog niet bekend.

Heb je vragen over wat dit voor jou betekent? Neem contact op met Louise Strating of Lisanne Hennink.